گ آمیزی گرم از باکتری……………………………………………………………………………………………….101
2-4- نتایج کشت نمونه ها روی محیط اختصاصی shigella- salmonella agar………………………101
2-4- تستهای بیوشیمیایی……………………………………………………………………………………………………..102
1-3-4- تست اوره………………………………………………………………………………………………………………….102
2-3-4- تست سیمون سیترات…………………………………………………………………………………………………..103
3-3-4 تست TSI ……………………………………………………………………………………………………………………104
4-3-4 تست SIM……………………………………………………………………………………………………………………105
5-3-4 تست متیل رد ……………………………………………………………………………………………………………….106
4-4- استخراج DNA …………………………………………………………………………………………………………….107
5-4- PCR………………………………………………………………………………………………………………………………108
1-5-4- حد تشخیص PCR………………………………………………………………………………………………………109
6-4- LAMP ……………………………………………………………………………………………………………………….110
1-6-4 حد تشخیص LAMP………………………………………………………………………………………………….112
فصل پنجم (بحث)……………………………………………………………………………………………………………………113
نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………………………………..121
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..122
فهرست جداول
عنوان جدول صفحه
جدول 1-1- اشکال بالینی سالمونلوز در انسان و وجوه تمایز آنها از هم…………………………………………….38
جدول 1-3 . مشخصات بیوشیمیائی گونه های انتروباکتریاسه…………………………………………………………..80
جدول 2-3- محلول شماره I……………………………………………………………………………………………………….84
جدول 3-3- محلول شماره II………………………………………………………………………………………………………84
جدول 4-3- مواد بافر (1X)TBE……………………………………………………………………………………………….88
جدول 5-3- توالی پرایمرهای اختصاصی ژن invA………………………………………………………………………..89
جدول 6-3- غلظت مواد برای واکنش PCR…………………………………………………………………………………93

جدول 7-3- چرخه PCR…………………………………………………………………………………………………………..94
جدول 8-3- توالی پرایمرهای اختصاصی ژن invA………………………………………………………………………94
جدول 9-3- غلظت مواد برای واکنش LAMP……………………………………………………………………………95
فهرست تصاویر
عنوان تصاویر صفحه
شکل1-1- طبقه بندی سروتیپ های سالمونلا………………………………………………………………………………..25
شکل 2-1- نمودار تبارزایشی گونههای واقع در خانواده انتروباکتریاسه و جنس سالمونلا، بر اساس دادههای
توالی 16S rRNA……………………………………………………………………………………………………………………30
شکل3-1- طبقهبندی کافمن-رایت بر اساس ساختمان آنتیژنی ………………………………………………………31
شکل 4-1- نقشه ژنومی سالمونلا تیفی…………………………………………………………………………………………34
شکل5-1- موقعیت و ترتیب قرارگیری پرایمرهای LAMP بر روی توالی هدف………………………………50
شکل 6-1- محل قرار گیری پرایمرهای حلقه………………………………………………………………………………..51
شکل 7-1- مراحل واکنش LAMP مرحله غیر چرخهای……………………………………………………………….53
شکل 8-1- مرحله چرخهای واکنش LAMP……………………………………………………………………………….55
شکل2-3- توالی ژنومی باکتری سالمونلا تیفی GT18…………………………………………………………………..90
شکل 1-4- کوکوباسیل گرم منفی……………………………………………………………………………………………….101
شکل 2-4- باکتری سالمونلاتیفی در محیط سالمونلا- شیگلا آگار…………………………………………………..102
شکل 2-4- باکتری هدف (S.typhi) آزمون اورهآز………………………………………………………………………..103
شکل 3-4- باکتری هدف (S.typhi) آزمون سیمون سیترات…………………………………………………………..104
شکل 4-4- سالمونلا تیفی تست TSI…………………………………………………………………………………………105
شکل5-4- سالمونلا تیفی را در محیط SIM………………………………………………………………………………..106
شکل6-4- سالمونلا تیفی را در تست متیل رد……………………………………………………………………………….106
شکل 7-4- باند DNA از سالمونلا تیفی از سس مایونز…………………………………………………………………107
شکل 10-4- باند ژن invA بدست آمده از سالمونلا تیفی استخراج شده…………………………………………..108
شکل11-4- باند نردبانی محصول LAMP……………………………………………………………………………………110
شکل12-4- کدورت محصول LAMP…………………………………………………………………………………………111
شکل13-4- نمونه مثبت و منفی بعد از افزودن سایبرگرین…………………………………………………………………111
چکیده
سالمونلا باکتری گرم منفی، متحرک و باسیلی شکل است که خصوصیات عمومی خانواده انتروباکتریاسه را دارا می‌باشد. سالمونلا و سروتیپ‌های آن منبع مهم آلودگی غذاهای انسانی و عامل پاتوژن بسیار قوی و بیماریزا در انسانهاست. امروزه بیش از 2450