ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 170
3-5-11-1- مشخصات سازه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 170
3-5-11-2- بررسی خیز ناشی از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………………………… 171
3-5-11-3- بررسی خیز ناشی از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………………………… 172
3-5-11-4- بررسی نیروهای محوری ناشی از بار مرده …………………………………………………………………………………………………………. 173
3-5-11-5- بررسی نیروهای محوری ناشی از بار متحرک ……………………………………………………………………………………………………. 174
3-5-12- افزایش قطر اعضا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 175
3-5-12-1- مشخصات سازه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 175
3-5-12-2- بررسی خیز ناشی از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………………………… 176
3-5-12-3- بررسی خیز ناشی از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………………………… 176
3-5-12-4- بررسی نیروهای محوری ناشی از بار مرده …………………………………………………………………………………………………………. 177
3-5-12-5- بررسی نیروهای محوری ناشی از بار متحرک ……………………………………………………………………………………………………. 178
3-5-13- کاهش قطر اعضا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 179
3-5-13-1- مشخصات سازه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 179
3-5-13-2- بررسی خیز ناشی از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………………………… 180
3-5-13-3- بررسی خیز ناشی از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………………………… 182
3-5-13-4- بررسی نیروهای محوری ناشی از بار مرده …………………………………………………………………………………………………………. 183
4-5-13-5- بررسی نیروهای محوری ناشی از بار متحرک ……………………………………………………………………………………………………. 184
3-6- طراحی عرشه پل با سازه های فضایی …………………………………………………………………………………………………………………………… 185
3-6-1- مشخصات سازه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 185
3-6-2- توزیع تنش ها در عرشه فضایی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 185
3-6-3- بررسی تنش های ناشی از مجموع بارهای مرده و متحرک ……………………………………………………………………………………… 187
3-7- کمانش در اعضا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 188
3-7-1- بررسی کمانش اعضای فشاری در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابجا شده ………………………………. 189
3-7-2- بررسی کمانش در عضوهای فشاری با افزایش طول آنها …………………………………………………………………………………………. 190
3-7-3- بررسی کمانش در عضوهای فشاری با کاهش قطر و ضخامت آنها ………………………………………………………………………….. 192
فصل چهارم : نتیجه گیری
4-1- تفسیر نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 196
4-2- مزایای عرشه های مشبک فضایی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 201
4-3- معایب عرشه های مشبک فضایی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 203
4-4- جمع بندی و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 204
4-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 206
منابع
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 207
منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 209
فهرست جدول ها
جدول صفحه
فصل دوم
2-1- ضریب کاهش نیروهای داخلی به علت عدم همزمانی بارها ………………………………………………………………………………………….. 55
2-2- اختلاف دما در سطوح فوقانی و تحتانی عرشه پل ها به درجه سانتیگراد …………………………………………………………………… 62
2-3- شتاب مبنای طرح در مناطق مختلف …………………………………………………………………………………………………………………………… 64
2-4- ضریب رفتار پل (R) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
2-5- حداکثر عرض ترک در پل های بتن