ال در کشورهای دیگر گزارش شده است. در کشورها توجه زیادی به آن نشده است. با توجه به این که بیشترین درصد این اختلال در دهه ی دوم عمر می باشد در این پژوهش به آن شدیم تا با ارزیابی این اختلال و شناسایی ویژگیهای آن و همچنین مقایسه میزان آن در بین دختران و پسران دانشجو، از عواقب اجتماعی و پیدایش افت تحصیلی در آینده، از آن پیشگیری کنیم. امید است که نتایج این پژوهش در زمینه ی دستیابی به شیوه ها و روشهای علمی نوین را برای مقابله با مشکلات عاطفی و روانی دانشجویان فراهم نماید تا در این رهگذر در رسیدن به دانشگاه مطلوب سهیم باشیم.
اهداف پژوهش
هدف کلی
هدف اصلی از پژوهش در کلیه سازمانها و دستگاه ها و صرف بودجه های مادی و انسانی در این زمینه، بهبود کیفیت کمک به تصمیم گیری مناسب، افزایش بهره وری و کارآیی، اتخاذ راهبردهای مناسب، کاهش و حل مشکلات، کسب اعتقاد، اطمینان از صحت برنامه ریزی هاست (جانسون، 1373).
هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر، مقایسه میزان شیوع هراس اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور کرمانشاه می باشد.
اهداف جزیی
1) مقایسه هراس اجتماعی و مقیاس های آن در پسران و دختران دانشجو.
2) بررسی رابطه هراس اجتماعی و مقیاس های آن با شغل دانشجویان.
3) بررسی رابطه هراس اجتماعی و مقیاس های آن با سن در دانشجویان.
فرضیه های پژوهش
فرضیه، عبارت است از حدس و گمان اندیشمندانه درباره ی ماهیت و چگونگی و روابط بین پدیده ها، اشیاء و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک نماید. بنابراین فرضیه گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش مورد آزمایش قرار می گیرد تا درباره ی چگونگی متغیرها و روابط آنها در تحقیق مورد نظر حدس بزند و پیش بینی به عمل و حاصل را در قالب قضایای حدسی و خبری تدوین نماید (دلاور، 1371).
در پژوهش حاضر دو فرضیه ی ذیل به بوته‌ی آزمایش گذاشته می شود:
1) فرضیه اول: بین پسران و دختران از نظر هراس اجتماعی، ترس، اجتناب و ناراحتی فیزیولوژیک تفاوت معنی داری وجود دارد.
2) فرضیه دوم: بین نوع شغل و هراس اجتماعی، ترس، اجتناب و ناراحتی فیزیولوژیک رابطه معنی داری وجود دارد.
3) فرضیه دوم: بین سن و هراس اجتماعی، ترس، اجتناب و ناراحتی فیزیولوژیک رابطه معنی داری وجود دارد.
تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها:
تعاریف مفهومی:
ترس: حالت عاطفی بسیار قوی است که با بسیاری از علایم اضطراب همراه می گردد. به طور مثال شدید شدن ضربان و نبض، کشیدگی شدید عضلات و خیس عرق شدن، التهابات معدی، بی قراری، عدم توانایی در تمرکز، سرگیجه و درد (اسلامی نسب، 1383).
هراس اجتماعی: هراس به معنای ترس غیرموجه از پاره ای از اشیاء یا برخی از موفقیتها است؛ اشیاء یا موقعیتهایی که فرد آنها را سهمناک می پندارد مواجهه با آنها به برانگیختن اضطراب شدید و حالت اجتنابی و گریز در وی منتهی می شود. به رغم آنکگه فرددد به خوبی می داند که این اشیاء و یا موقعیتها به واقع خطرناک نیستند، با این حال نمی تواند بر ترس خود غلبه کند و احساس ایمنی را در خود به وجود آورد (روانشناسی مرضی تحولی، جلد دوم، دکتر پریرخ دادستان).
رفتار اجتنابی: یعنی دوری گزیدن از موقعیتهایی که ترس مفرط و در نتیجه اضطراب را برمی انگیزد (روانشناسی مرضی تحولی، جلد دوم، دکتر پریرخ دادستان).
هراس اجتماعی: ترس اغراق آمیزی است مبنی بر اینکه شخص در مرکز توجه دیگران قرار گرفته و دیگران او را منفی ارزیابی می کنند. براساس سومین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، ویژگی اصلی هراس اجتماعی ترس پایدار و غیرمنطقی و تمایل اجباری به اجتناب از موقعیتی است که در آن شخص احتمالاً با ارزیابی موشکافانه از ناحیه ی دیگران مواجه گردد (انجمن روان پزشکی آمریکا، 1980).
تعاریف عملیاتی:
ترس: شامل نمره ای که دانشجویان (اعم از دختر و پسر) از پرسشنامه هراس اجتماعی کسب کرده‌اند.
هراس اجتماعی: شامل نمره ای است که دانشجویان (اعم از پسر و دختر) از پرسشنامه هراس اجتماعی کسب کرده اند.
اجتناب: شامل نمره ای است که دانشجویان (اعم از پسر و دختر) از پرسشنامه هراس اجتماعی کسب کرده اند.
دانشجو: در این پژوهش، منظور کلیه افرادی است که پس از اخذ مدرک دیپلم، در یکی از رشته هایی که به تصویب سازمان آموزش عالی رسیده است، برای اخذ مدرک دانشگاهی، (کاردانی، کارشناسی و بالاتر)، در مراکز عالی مؤسسات و دانشگاه ها مشغول به تحصیل می باشند.
1 – Social phobia disorder
—————

  • 2