یا به راحتی می توانند به رقیب تبدیل شوند.
5- تهدید محصولات و خدمات جایگزین: آیا محصولات و خدمات جدید به راحتی جایگزینی محصولات وخدمات فعلی میشوند واز نظر قیمتی با آنها قابل رقابت هستند.
1-3- فرضیات مساله:
1- قدرت چانه زنی خریداران با میزان فروش وسهم برندشرکت رابطه دارد.
2- قدرت چانه زنی تامین کنندکان با میزان فروش وسهم برند شرکت رابطه دارد.
3- تهدید تازه وارد های صنعت با میزان فروش وسهم برند شرکت رابطه دارد.
4- تهدید کالاهای جایگزین با میزان فروش وسهم برند شرکت رابطه دارد.
5- شدت رقابت با میزان فروش وسهم برند شرکت رابطه دارد.
1-4-هدف از اجراء :
هدف از اجرای این پروژه، بررسی و تطبیق الگوی پنج نیروی پورتر در صنعت لبنیات ونیروی موثر در محیط رقابتی ان میباشد وبدین منظور سعی خواهد شد:
اولا: شرکت لبنی دوشه هراز و محیط رقابتی که در ان قرار دارد به طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد.
ثانیا: تحلیل وارزیابی محیطی از نیروهای موثر موجود در صنعت بر روی این شرکت ارائه گردد که در نهایت با توجه به نقاط قوت و ضعف قابل بهبود شرکت دوشه هراز راهکاری جدید و استراتژی مناسب جهت حفظ و افزایش سهم برند شرکت ارائه گردد.
1-5-توجیه ضرورت انجام طرح :
امروزه، دیگر صرفاً درک مشتریان کافی به نظر نمی‌رسد. به دلیل حجم بالای تولید محصولات، با تنوع بالا و ویژگیهای منحصر به فرد توسط شرکتها، شرکت‌ها هیچ چاره‌ای ندارند جز این که “فعالیت های رقابتی” را توسعه دهند. آن‌ها باید همان کوششی را که برای درک مشتریان خود به کار می‌برند برای درک رقبای خود نیز به کار برند.
در دنیای رقابتی امروز با ظهور برندهای گوناگون در بازار و به تبع آن، بالارفتن قدرت چانه زنی مشتریان برای انتخاب یک برند از میان برند های گوناگون، وبا توجه به شناسایی رقبا و مشتریان ونحوه رویکرد ونگرش هر یک از آنها به محصولات، اصول بنیادین در زمینه رقابت، برای حضور وحفظ یک بازار، لازم میباشد. بنابراین در این تحقیق، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی وضعیت شرکت دوشه هراز آمل را که شرکتی نوپاست در صنعت لبنیات، با استفاده از مدل پورتر که یکی از الگوهای مهم برای تجزیه وتحلیل محیط رقابتی است، برای شناسایی وضعیت رقبا و مشتریان بررسی میکنیم وسپس نتایج را در اختیار مدیران شرکت قرار میدهیم تا بتوانند با استفاده از این نتایج حوزه کسب وکار خود را گسترش دهندودر محیط رقابتی صنعت لبنیات به جایگاه ویژه ای دست یابند.
1-6- روش پژوهش و تکنیک های اجرائی:
در این پروژه از طریق مطالعات کتابخانه ای اطلاعات لازم را بدست می آوریم. همچنین در این پروژه یک سری پرسش نامه طراحی میشود که پایایی و روایی آن توسط خبرگان واز طریق روش دلفی اثبات میشود. در نهایت تحلیل وبررسی پاسخ پرسش نامه ها به وسیله نرم افزار( spssورژن 19) و آزمون های نرمالیته و پیرسون انجام میشود .
1-7-قلمرو تحقیق:
این تحقیق در شرکت لبنی دوشه هراز واقع در شهر آمل انجام شده است.
1-8-سوالهای تحقیق:
1- آیا قدرت چانه زنی خریداران با میزان فروش وسهم برند شرکت رابطه دارد؟
2- آیا قدرت چانه زنی تامین کنندکان با میزان فروش وسهم برند شرکت رابطه دارد؟
3-آیاتهدید تازه وارد های صنعت با میزان فروش وسهم برند شرکت رابطه دارد؟
4-آیا تهدید کالاهای جایگزین با میزان فروش وسهم برند شرکت رابطه دارد؟
5-آیا شدت رقابت با میزان فروش وسهم برند شرکت رابطه دارد؟
1-9-پیشینه تحقیق
در زمینه رقابت پذیری و تاثیر پنج نیروی رقابتی پورتر در یک صنعت خاص پیشینه تحقیق زیادی وجود دارد اما در رابطه با تاثیر هر یک از نیروهای مدل پورتر بر روی میزان فروش وسهم برند، پیشینه قوی ای وجود ندارد.
مزیت رقابتی ارزشهای قابل ارائه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزشها از هزینه های مشتری بالاتر است.
از دیدگاه پورترمزیت رقابتی یک کشور در صنعتی خاص عبارت است از: توانایی و قابلیت آن کشور برای ترغیب شرکت‌ها به استفاده از کشورشان به عنوان سکویی برای انجام فعالیت‌های تجاری
با توجه به تعاریف فوق حفظ بقای سازمان ها در محیط رقابتی دنیای امروز، راهی جز کسب مزیت رقابتی برای ایشان باقی نمی گذارد.]6[
در تحقیقی با عنوان” بررسی محیط صنعت لبنیات بر مبنای مدل پورتر” نوشته مسعود اردستانی، محیط رقابتی صنعت لبنیات مورد تحلیل قرار گرفت.[7]
در تحقیقی با عنوان ” بررسی تاثیرپنج عامل رقابتی پورتر بر فعالیت شرکت های خدمات گردشگری استان خوزستان ” که امیر کاویانی در دی ماه سال 1389 انجام داد، موضوع رقابت در میان شرکت های خدمات گردشگری استان خوزستان با توجه به پنج عامل رقابتی پورتر و با توجه به شرایط موجود بررسی گردید. در نهایت با توجه به ظرفیت ها وپتانسیل های جذب گردشگر در استان خوزستان میتوان کسب درآمد نمود وبا اتخاذ استراتژی مناسب و رشد وکسب سهم بازار بیشتر وارائه خدمات متنوع و با کیفیت وبا استفاده ازایده های ناب میتوان سود بسیار زیادی کسب نمود.[8]
در تحقیقی تحت عنوان “استراتژی در صنعت بانکداری ” که مجید عبدی در سال 1386 انجام داد، صنعت بانکداری ایران و جهان را بر مبنای مدل پنج نیروی پورتر تحلیل نموده است. سپس مدل پرکاربرد استراتژی (پورتر، مایلزاسنو) در صنعت بانکداری بررسی گردیده است.در نهایت مدلی برای بررسی ارتباط بین منابع بانک و استراتژی ان ارائه گردیده است. [9]
در تحقیقی تحت عنوان “بازنگری مدل پنج نیروی رقابتی پورتر در ایران با توجه به نقش دولت به عنوان نیروی مافوق” نوشته زهرا باقری در سال 1388، مدل پنج نیروی مدل پورتر با توجه به ساختار کشور ایران مورد بازنگری قرار گرفت. دراین مقاله به تفاوتهای برنامه ریزی استراتژیک با توجه به میزان توسعه یافتگی کشورها پرداخته و نشان داده شده که نمی توان تاثیر دولت ایران بر رقابت صنایع را با توجه به ساختار سیاسی – اقتصادی حاکم بر آن و اندازه و میزان دخالتی که در فرایندهای اقتصادی و صنعتی دارد نادیده انگاشت و صرفا از مسیر سایر نیروها مورد تجزیه و تحلیل قرا رداد. به تعبیر روشن تر تصمیم گیری های دولت می تواند قواعد بازی را در درون صنعت تغییر داده و علاوه بر تاثیرهای غیرمستقیم به صورت مستقیم نیز بررقابت درون صنعت تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد تاکید دراین مقاله بر چگونگی تحلیل این فرایند مثبت یا منفی از منظر بنگاههای اقتصادی بیرون از دولت در روند برنامه ریزی استراتژیک شرکت است.[10]
در تحقیقی تحت عنوان “مدلی برای بررسی رقابت پذیری صنایع مختلف با استفاده مدل پنج نیروی پورتر با استفاده از منطق فازی “نوشته سعید خدا مرادی در سال 1388، به شناسایی صنایع مختلف ومقایسه آنها وانتخاب صنایع برتر از نظر رقابت پذیری برمبنای مدل پنج نیروی پورتربر اساس تکنیک های چندگانه فازی می پردازد.[11]
در مقاله ای تحت عنوان”تحلیل صنعت نرم افزارهای متن باز در ایران با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر” نوشه محمد حسین واقف در سال 1388، با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر محیط کسب و کارنرم افزار های متن باز تحلیل شده که نمایانگر تهدید متوسط ورود رقبای جدید، قدرت چانه زنی پایین تامین کنندگان ، قدرت چانه زنی بالای مشتریان، تهدید شده توسط کالاهای جایگزین و رقابت سرد درون بازار می باشد سپس نقطه ی شروع مناسبی برای توسعه ی نرم افزارهای متن باز در ایران پیشنهاد شده است.[12]
در مقاله ای تحت عنوان “تحلیل تطبیقی دو رویکرد در مدیریت استراتژیک: نظریه سازمان صنعتی و رویکرد مبتنی بر منابع” نوشته اسماعیل ملک اخلاق در سال 1388، ابتدا به نظریه سازمان صنعتی و زیرمجموعه آن چهارچوب پنج نیروی پورتر اشاره شده سپس به رویکرد دوم یعنی رویکرد مبتنی بر منابع پرداخته شده ست علاوه بر این به برخی مدلها و تحقیقات تجربی در هر دو رویکرد اشاره شده است.[13]
در مقاله ای تحت عنوان “تدوین استراتژی، راهبردی در چرخه حیات سازمان ها (مطالعه موردی شرکت کماج صبا)” نوشته وحید حقیقت دوست در سال1391، سعی شده است تا با برسی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر سازمان، استراتژیهای مناسب تدوین شود. در شناسایی عوامل خارجی از الگوی PESTEL و الگوی پنج نیروی رقابتی مایکل پورتر و در شناسایی عوامل داخلی از تحلیل حوزه های جداگانه و ظیفه ای استفاده گردید. به منظور بررسی و تدوین استراتژی ها ماتریس های SPACE, SWOT و QSPM به کار برده شد. بررسی های به عمل آمده نشان داد که استراتژی محافظه کارانه تغییر ساختار سازمان در اولویت قرار دارد.[14]
در مقاله ا