…………………………………………………………………. 71
3-5-4 ویژگیهای قضات دادسرا ………………………………………………………………….. 72
3-5-4-1 تجزیه ناپذیر ……………………………………………………………………………….. 72
3-5-4-2 مستقل ……………………………………………………………………………………… 72
3-5-4-3 غیر قابل رد ………………………………………………………………………………… 72
3-5-4-4 عدم مسولیت …………………………………………………………………………….. 73
3-5-4-5 تغییر ناپذیر …………………………………………………………………………………..73
3-5-5 جایگاه دادستان …………………………………………………………………………….. 73
3-6 صاحب منصبان دادسرا ………………………………………………………………………. 74
-16-3 وزیر دادگستری …………………………………………………………………………….. 74
2-6-3 دادستان استان …………………………………………………………………………….. 75
-36-3 دادستان شهرستان ………………………………………………………………………. 76
3-7 اختیارات دادستان در مقابل قاضی تحقیق و قاضی ازادی ها …………………. 76
3-8 افزایش اختیارات دادستان ………………………………………………………………….. 78
3-9 نظارت بر اختیارات قضایی قاضی تحقیق ……………………………………………… 79
3-9-1 نحوه ارجاع به قاضی تحقیق ……………………………………………………………. 79
3-9-2 قلمرو رسیدگی قاضی تحقیق …………………………………………………………… 79

3-9-3 همکاری قضات تحقیقات ……………………………………………………………….. 80
3-9-4 صلاحیت محلی قاضی تحقیق …………………………………………………………… 80

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-9-5 وظایف تحقیقاتی قاضی تحقیق ………………………………………………………… 81
3-9-6 استقلال قاضی تحقیق……………………………………………………………………… 82
3-10 حدود تبعیت از سلسله مراتب دادسرا ………………………………………………… 82
3-11 بایگانی کردن پرونده ………………………………………………………………………… 83
3-12 میانجی گری کیفری …………………………………………………………………………. 84
3-13 سازش کیفری ………………………………………………………………………………… 84
فصل چهارم : اختیارات دادستان درحقوق انگلستان
1-4 سیر تاریخی سیستم حقوق کامن لا در انگلستان ………………………………… 87
2-4 تقسیم بندی حقوق انگلستان ……………………………………………………………. 91
1-2-4 حقوق عرفی ………………………………………………………………………………….. 91
2-2-4حقوق تفنینی یا حقوق ناشی از قانون گذاری …………………………………….. 91
3-4 تشکیلات عدالت کیفری انگلستان ……………………………………………………… 92
1-3-4وزارت کشور …………………………………………………………………………………… 92
2-3-4 دادگستری (L.C.D) …………………………………………………………………… 92
3-3-4 تشکیلات دادستانی سلطنتی ………………………………………………………… 92
4-4 کمیته های عدالت کیفری …………………………………………………………………… 93
5-4 رسیدگی کیفری کلاسیک …………………………………………………………………. 93
6-4 نقش پلیس در رسیدگی کیفری انگلستان …………………………………………….. 94
1-6-4 کشف و اتهام …………………………………………………………………………………. 94
1-1-6-4 توقیف تعقیب ……………………………………………………………………………… 94
2-1-6-4 اخطار رسمی ……………………………………………………………………………… 95
3-1-6-4 اتهام …………………………………………………………………………………………. 95
7-4 رسیدگی بر اساس نوع جرم …………………………………………………………………. 96
8-4 محاکمه و تعیین مجازات ……………………………………………………………………… 98
9-4 استیناف (تجدید نظرخواهی ) ……………………………………………………………… 100
10- 4 دادستان کل ……………………………………………………………………………………. 100
11-4 تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) (CPS) …………………………………. 101
1-11-4 حیطه عملکرد تشکیلات دادستانی سلطنتی ……………………………………. 102
2-11-4 اختیارات سرویس تعقیب پادشاهی …………………………………………………. 103
3-11-4 موقعیت تشکیلات دادستانی سلطنتی در مقابل سایر نهاد های تعقیب عمومی ………………………………………………………………………………………………………. 104
4-11-4 وابستگی به گزارش پلیس ……………………………………………………………… 105
5-11-4 تشکیلات دادستانی سلطنتی و دادگاه ها ……………………………………….. 106
12-4 مخالفین تشکیلات دادستانی سلطنتی در انگلستان …………………………… 108
13-4 موقعیت بزه دیده ……………………………………………………………………………… 108
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. 111
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. 118
منابع ………………………………………………………………………………………………………… 119
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………….. 122

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران , فرانسه و انگلستان
چکیده
دادستان از ناحیه آحاد مردم و جامعه، وظیفه تعقیب جرایم را عهده‌دار است. مردم حق دارند به حسن جریان پرونده‌های کیفری نظارت داشته باشند، اعمال این حق قانونی از ناحیه مردم با دادستان است ,دادستان در عمده نظام‌های قضایی دنیا نقش برجسته و بااهمیتی دارد؛ گاهی به عنوان مدافع حقوق دولت (وکیل‌الدوله) و گاهی به عنوان مدافع حقوق ملت (وکیل‌المله) و گاهی در جهت احقاق حقوق ملت و دولت، توأمان ایفای نقش می‌کند. در برخی کشورها به