………………………………… 120
4-2-4 بررسی فرضیه چهارم …………………………………………………… ……………………………………………………………… 122
4-2-5 بررسی فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………………. ……………………………. 124
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………… 127
5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 128
5-2 فرآیند پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… 128
5-3 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 129
5-4 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………… 131
5-5 پیشنهاد برای محققین آینده ……………………………………………………………………………………………………. 134
منابع و ماخذ داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 135
منابع و ماخذ خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 139
پیوست …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 142
فهرست اشکال
شکل 1-1 رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته ………………………………………………………………………………….. 8
شکل 2-1 مکانیزم QFD ……………………………………………………………………………………………………………….. 16
شکل2-2 مراحل QFD ………………………………………………………………………………………………………………….. 17
شکل 2-3 مدل کانو ………………………………………………………………………………………………………………………… 19
شکل 2-4 مدل تعامل بخشهای مختلف سازمان تولیدی ………………………………………………………………………. 32
شکل 2-5 نمودار چارچوب ساده شده مدل دمینگ …………………………………………………………………………….. 43
شکل 2-6 مدل مالکوم بالدریج با رویکرد سیستمی …………………………………………………………………………….. 45
فهرست جداول
جدول 4-1 فراوانی تاثیر ماشین آلات و تجهیزات در توسعه برنامه های بهبود کیفیت ……………………………………….. 70
فراوانی تاثیر برنامه ریزی تکنولوژی در برنامه کسب و کار …………………………………………………………….. 72 جدول 4-2
جدول 4-3 فراوانی تاثیر برنامه کسب و کار در توسعه برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………… 73
جدول 4-4 نقش سیستمهای کنترل کیفیت در بهره وری ………………………………………………………………………………… 75
جدول 4-5 فراوانی تاثیر تبلیغات ایزو در عدم اعتماد به این برنامه ها ……………………………………………………………… 76
جدول 4-6 فراوانی رقابت میان کارخانه ها …………………………………………………………………………………………………. 78
جدول 4-7 فراوانی علاقمندی مدیران در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………………. 79
جدول 4-8 فراوانی همکاری متقابل مدیران برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت ……………………………………………. 81
جدول 4-9 فراوانی تاثیر برنامه های بهبود کیفیت در بهبود کیفیت محصولات ……………………………………………….. 82
جدول 4-10 فراوانی تاثیر وجود سود های کاذب زمین در انگیزه مدیران ……………………………………………………….. 84
جدول 4-11 فراوانی تاثیر فرهنگ کیفیت در استقرار سیستمهای بهبود کیفیت …………………………………………………. 85
جدول 4-12 فراوانی آگاهی مدیران با برنامه های بهبود کیفیت ……………………………………………………………………. 87
جدول 4-13 فراوانی بکارگیری متخصصان بهبود کیفیت ……………………………………………………………………………… 88
جدول 4-14 فراوانی استفاده از برنامه ریزی کیفیت …………………………………………………………………………………… 90
جدول 4-15 فراوانی تخصص مسئولین کنترل کیفیت ………………………………………………………………………………….. 91
جدول 4-16 فراوانی تاثیر بکارگیری متخصصان بهبود کیفیت در استقرار این برنامه ها …………………………………….. 93
جدول 4-17 فراوانی آموزشهای تخصصی برای اجرای برنامه های بهبود کیفیت …………………………………………….. 94
جدول 4-18 فراوانی نرخ بهره بانکها در استقرار برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………………. 96
جدول 4-19 فراوانی حضور واسطه ها و دلال ها در استقرار سیستم بهبود کیفیت ……………………………………… 97
جدول 4-20 فراوانی حمایت موسسات دولتی و غیر دولتی برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت ………………… 99
جدول 4-21 فراوانی تاثیر تجهیزات در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ……………………………………………………. 100
جدول 4-22 فراوانی انجام برنامه ریزی مالی برای استقرار سیستمهای بهبود کیفیت ………………………………… 102
جدول 4-23 فراوانی تاثیر عدم وجود بازار رقابتی در استقرار سیستمهای کیفیت ……………………………………… 103
جدول 4-24 فراوانی علاقمندی و انگیزه کارکنان …………………………………………………………………………………. 105
جدول 4-25 فراوانی همکاری متقابل کارکنان برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت …………………………………. 106

جدول 4-26 فراوانی آشنایی کارکنان با سیستمهای کیفیت ……………………………………………………………………… 108
جدول 4-27 فراوانی تاثیر قدرت خرید مردم در انگیزه کارکنان ………………………………………………………………. 109
جدول 4-28 فراوانی تاثیر کالاهای چینی در انگیزه کارکنان ……………………………………………………………………. 111
جدول 4-29 فراوانی همکاری کارکنان با مدیران در اجرای برنامه های بهبود کیفیت …………………………………… 112
جدول 4-30 فراوانی تاثیر امنیت شغلی بر انگیزه کارکنان ………………………………………………………………………… 114
جدول 4-31 جدول توافقی سوالات 1،2،3،4،5،6