1
4-3-1-5 پایایی آزمون‌های مربوط به الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه132
4-3-1-6 پایایی آزمون‌های مربوط به سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن134
4-3-2 آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های تحقیق142
4-3-2-1 آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر142

4-3-2-2 آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با استفاده از تکنیک عکس گرفتن143
4-3-2-3 آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه144
4-3-2-4 آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه146
4-5 آزمون فرضیههای تحقیق153
4-5-1 فرضیه اول154
4-5-2 فرضیه دوم159
4-5-3 فرضیه سوم172
4-5-4 فرضیه چهارم185
4-5-5 فرضیه پنجم196
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
5-1 مقدمه205
5-2 چکیده پژوهش205
5-3 بحث و بررسی216
5-3-1 نقش سیستم حسی حرکتی217
5-3-1-1 مکانیسمهای مسئول پایداری عملکردی مفصل221
5-3-1-1-1 هم انقباضی عضلات گلنوهومرال و اسکاپولوتراسیک221
5-3-1-1-2 ثبات رفلکسی222
5-3-1-1-3 انقباض اولیه عضلانی223
5-4 مقایسه نتایج تحقیق حاضر با مطالعات قبلی225
5-4-1 الگوی فراخوانی عضلات225
5-4-2 سطح فعالیت عضلات228
5-4-3 نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه234
5-4-4-1 پوزیشن استراحت کتف245
5-4-4-2 حرکت کتف در طی الویشن247
5-5 محدودیتهای تحقیق حاضر251
5-6 نتیجه‌گیری کلی252
5-6 پیشنهادهای پژوهشی253
5-7 پیشنهادهای کاربردی253

فهرست شکل‌ها عنوان صفحه شکل 2-1: رابطه بین حرکات کتف و بازو25
شکل 3-1: روش اندازه‌گیری حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها84
شکل 3-2: محل قرارگیری الکترودها برای عضله دلتوئید میانی86
شکل 3-3: محل قرارگیری الکترودها برای عضله دلتوئید قدامی87
شکل 3-4: محل قرارگیری الکترودها برای عضله تحت خاری87
شکل 3-5: محل قرارگیری الکترودها برای عضله فوق خاری88
شکل 3-6: محل قرارگیری الکترودها برای عضله ذوزنقه میانی88
شکل 3-7: محل قرارگیری الکترودها برای عضله ذوزنقه تحتانی89
شکل 3-8: محل قرارگیری الکترودها برای عضله دندانه‌ای قدامی89
شکل 3-9: محل قرارگیری الکترودها برای عضله پشتی بزرگ90
شکل 3-10: شکل شماتیک از انجام آزمون‌های ابداکشن شانه برای جمع‌آوری اطلاعات EMG92
شکل 3-11: انجام ابداکشن شانه در 45 درجه ابداکشن در سطح اسکاپشن با اعمال بار خارجی93
شکل 3-12: روش اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از تکنیک عکس گرفتن98
شکل 3-13: روش اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر100
فهرست جدول‌ها عنوانصفحه جدول 2-1: نسبتهای گلنوهومرال به کل حرکت بازو و گلنوهومرال به کتف در دامنه‌های مختلف ابداکشن بازو35
جدول 2-2: خلاصه مطالعات انجام‌شده در مورد کینماتیک کتف72
جدول 2-3: خلاصه مطالعات در مورد الگوی فراخوانی عضلات اسکاپولوتراسیک75
جدول 2- 4: خلاصه مطالعات در مورد سطح فعالیت عضلات شانه در طی الویشن شانه75
جدول 3-1: مشخصات گروه‌های مختلف تحقیق79
جدول 4-1: ویژگی‌های دموگرافیک گروه‌های مختلف تحقیق103
جدول 4-2: حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها (برحسب کیلوگرم) در گروه‌های مختلف تحقیق103
4-3: چرخش بالایی کتف (برحسب درجه) در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گیری‌های اینکلینومتری104
جدول 4-4: چرخش بالایی کتف (برحسب درجه) در زوایای مختلف ابداکشن بازو با اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری‌های اینکلینومتری105
جدول 4-5: ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گیری‌های اینکلینومتری106
جدول 4-6: ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در شرایط اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری‌های اینکلینومتری107
جدول 4-7: چرخش بالایی کتف (برحسب درجه) در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با استفاده از تکنیک عکس گرفتن107
جدول 4-8: چرخش بالایی کتف (برحسب درجه) در زوایای مختلف ابداکشن بازو با اعمال بار خارجی با استفاده از تکنیک عکس گرفتن108
جدول 4-9: ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با تکنیک عکس گرفتن109
جدول 4-10: ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در شرایط اعمال بار خارجی با استفاده از تکنیک عکس گرفتن109
جدول 4-11: الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه (برحسب ثانیه) در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن111
جدول 4-12: الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه (برحسب ثانیه) گروه‌های مختلف در طی ابداکشن بازو در شرایط اعمال بار خارجی112
جدول 4-13: سطح فعالیت عضلات شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن113
جدول 4-14: سطح فعالیت عضلات شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی115
4-15: سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن117
4-16: سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی118
جدول 4-17: نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن بدون اعمال بار خارجی121
جدول 4-18: نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی122
جدول 4-19: نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن بدون اعمال بار خارجی124
جدول 4-20: نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی126
جدول 4-21: پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر129
جدول 4-22: پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر در شرایط اعمال بار خارجی129
جدول 4-23: پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از تکنیک عکس گرفتن130
جدول 4-24: پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده تکنیک عکس گرفتن در شرایط اعمال بار خارجی130
جدول 4-25: روایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر و تکنیک عکس گرفتن131
جدول 4-26: روایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر و تکنیک عکس گرفتن در شرایط اعمال بار خارجی131
جدول 4-27: پایایی آزمون‌های مربوط به حداکثر انقباض ایزومتریک اختیاری عضلات132
جدول 4-28: پایایی الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن133
جدول 4-29: پایایی الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی133
جدول 4-30: پایایی سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن134
جدول 4-31: پایایی سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی136
جدول 4-32: پایایی سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن138
جدول 4-33: پایایی سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه در زوایای مختلف ابداکشن شانه در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی139
جدول 4-34: آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با اندازه‌گیری توسط اینکلینومتر142
جدول 4-35: آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری توسط اینکلینومتر143
جدول 4-36: آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با استفاده از تکنیک عکس گرفتن143
جدول 4-37: آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با اعمال بار خارجی با استفاده از تکنیک عکس گرفتن144
جدول 4-38: آزمون‌های تعیین نرمال بودن